„LATVIJAS SĀPJU IZPĒTES BIEDRĪBAS”

STATŪTI

Rīga, 2005

1. Bied­rī­bas no­sau­kums.
1.1. Bied­rī­bas no­sau­kums ir „Lat­vi­jas Sāp­ju iz­pē­tes bied­rī­ba”, turp­māk tek­stā sau­kta „Bied­rī­ba”.
1.2. Bied­rī­ba ap­vie­no ār­stus al­go­lo­gus un ci­tu spe­ci­ali­tā­šu pār­stāv­jus, ku­ri iz­rā­da in­te­re­si par sāp­ju me­di­cī­nu.

2. Dar­bī­bas mēr­ķis, uz­de­vu­mi un me­to­des.
2.1. Bied­rī­bas dar­bī­bas mēr­ķis ir vei­ci­nāt sāp­ju me­di­cī­nas at­tīs­tī­bu Lat­vi­jā.
2.2. Bied­rī­bas dar­bī­bas uz­de­vu­mi ir :
2.2.1. Vei­ci­nāt sāp­ju me­di­cī­nas zi­nā­ša­nu un at­zi­nu­mu iz­pla­tī­ša­nu me­di­cī­nas pro­fe­si­onā­ļu, me­di­cī­nas po­li­ti­kas vei­do­tā­ju vi­dū un sa­bied­rī­bā ko­pu­mā, pie­da­lī­ties na­ci­onā­lās prog­ram­mas iz­strā­dē sa­vā spe­ci­ali­tā­tē.
2.2.2. Sniegt in­for­mā­ci­ju un re­ko­men­dā­ci­jas Lat­vi­jas Re­pub­li­kas li­kum­do­ša­nas un iz­pild­or­gā­niem, me­di­cī­nas ie­stā­dēm, kā arī sa­bied­ris­kām or­ga­ni­zā­ci­jām, ār­stu pro­fe­si­onā­la­jām aso­ci­āci­jām un bied­rī­bām, pa­cien­tu ap­vie­nī­bām par pri­ori­tā­ra­jiem vir­zie­niem prak­tis­ka­jā al­go­lo­ģi­jā, zi­nāt­nē un sāp­ju slim­nie­ku spe­ci­ālas ap­rū­pes no­dro­ši­nā­ša­nā.
2.2.3. Po­pu­la­ri­zēt pa­sau­les un Ei­ro­pas sāp­ju me­di­cī­nas sa­snie­gu­mus un tra­dī­ci­jas Lat­vi­jā, prog­re­sī­vas sāp­ju pa­cien­tu ap­rū­pes for­mas, pirms­dip­lo­ma un pēc­dip­lo­ma ap­mā­cī­bas prog­ram­mas.
2.2.4. Pie­da­lī­ties un or­ga­ni­zēt hu­ma­ni­tā­ras sa­bied­ris­kas kus­tī­bas un pa­sā­ku­mus, kas vir­zī­ti uz cil­vē­ka pa­mat­tie­sī­bu no­dro­ši­nā­ša­nu – ve­se­lī­bas sa­gla­bā­ša­nu, at­brī­vo­ša­nu no sā­pēm un cie­ša­nām.
2.2.5. Rū­pē­ties par sa­vu bied­ru pro­fe­si­onā­lo sa­ga­ta­vo­tī­bu :
2.2.5.1. sa­dar­bī­bā ar ci­tām pro­fe­si­onā­la­jām aso­ci­āci­jām un bied­rī­bām or­ga­ni­zēt un re­ali­zēt al­go­lo­gu pēc­dip­lo­ma ap­mā­cī­bu Lat­vi­jā, pie­sais­tot va­do­šos vie­tē­jos un pie­re­dzē­ju­šus ār­zem­ju spe­ci­ālis­tus,
2.2.5.2. at­bal­stīt sa­vu bied­ru iz­glī­to­ša­nos spe­ci­ali­zē­tos sāp­ju me­di­cī­nas cen­tros un starp­tau­tis­kos mā­cī­bu pa­sā­ku­mos ār­ze­mēs un Lat­vi­jā, ar val­des lē­mu­mu at­se­viš­ķos ga­dī­ju­mos no­dro­ši­nāt šo ap­mā­cī­bu un paš­iz­glī­to­ša­nos,
2.2.5.3. re­gu­lā­ri or­ga­ni­zēt un at­bal­stīt ci­tu pro­fe­si­onā­lo bied­rī­bu, aso­ci­āci­ju un ap­vie­nī­bu rī­ko­tus al­go­lo­ģi­jas jau­tā­ju­miem vel­tī­tus se­mi­nā­rus, kon­fe­ren­ces, sa­pul­ces, sim­po­zi­jus un ci­tus pa­sā­ku­mus,
2.2.5.4. no­dro­ši­nāt re­gu­lā­ru in­for­mā­ci­ju par al­go­lo­ģi­jas jau­tā­ju­miem pe­ri­odi­kā, vei­ci­nāt sāp­ju me­di­cī­nas iz­de­vu­mu iz­do­ša­nu Lat­vi­jā.
2.2.6. Iz­strā­dāt ser­ti­fi­kā­ci­jas stan­dart­pra­sī­bas un ser­ti­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­na prog­ram­mu al­go­lo­ģi­jā, no­dro­ši­nāt ser­ti­fi­kā­ci­jas ko­mi­si­jas dar­bī­bu.
2.2.7. Iz­strā­dāt re­ko­men­dā­ci­jas to­po­šo ār­stu ap­mā­cī­bai sāp­ju me­di­cī­nas jau­tā­ju­mos.
2.2.8. At­bal­stīt un vei­ci­nāt sāp­ju te­ra­pi­jas struk­tū­ru (cen­tru, klī­ni­ku, no­da­ļu, ka­bi­ne­tu u.c.) vei­do­ša­nu un to mul­ti­dis­cip­li­nā­ras dar­bī­bas at­tīs­tī­bu Lat­vi­jā da­žā­dās me­di­cī­nas ap­rū­pes ie­stā­dēs un prak­ses vie­tās.
2.2.9. Vei­ci­nāt zi­nāt­nis­ku iz­pē­tes pro­jek­tu re­ali­zā­ci­ju sāp­ju me­di­cī­nā, pie­sais­tot al­go­lo­gus un ci­tus spe­ci­ālis­tus, kā arī pirms­dip­lo­ma un pēc­dip­lo­ma stu­di­ju prog­ram­mās ap­mā­cā­mos.
2.2.10. Ie­sais­tī­ties starp­tau­tis­ko un na­ci­onā­lo sāp­ju iz­pē­tes aso­ci­āci­ju dar­bī­bā, vei­ci­not sa­vu bied­ru kon­tak­tus ar ko­lē­ģiem ci­tās val­stīs.
2.2.11. Ak­tu­ālu jau­tā­ju­mu ri­si­nā­ša­nai vei­dot dar­ba gru­pas un de­le­ģēt sa­vus pār­stāv­jus uz ci­tu bied­rī­bu, aso­ci­āci­ju un LĀB vei­do­tām dar­ba gru­pām.
2.2.12. Sniegt at­sauk­smes par citu ie­stā­žu lē­mu­miem un rī­cī­bu, kas at­tie­cas uz Bied­rī­bas bied­ru pro­fe­si­onā­lo dar­bī­bu.
2.2.13. Ie­sais­tī­ties sa­vu bied­ru ju­ri­dis­kā un mo­rā­lā aiz­sar­dzī­bā, kā arī pie­mē­rot at­bil­dī­bu pro­fe­si­onā­lās kom­pe­ten­ces trū­ku­ma, de­on­to­lo­ģis­ku pār­kā­pu­mu un ci­tos ga­dī­ju­mos, pie ne­pie­cie­ša­mī­bas kon­flik­ta ga­dī­ju­mā veikt starp­nie­ka fun­kci­ju starp Bied­rī­bas bied­riem un pa­cien­tiem, starp Bied­rī­bas bied­riem un pre­tē­jo pus­i. Ja ro­das šau­bas par Bied­rī­bas bied­ra kom­pe­ten­ci un pro­fe­si­onā­lās rī­cī­bas pa­rei­zī­bu, iz­vē­lē­ties eks­per­tus, ku­ri dod atbilstošu slē­dzie­nu.
2.2.14. Ne­pie­cie­ša­mī­bas ga­dī­ju­mā di­bi­nāt apakš­uz­ņē­mu­mus, kā arī stā­ties lī­gu­mat­tie­cī­bās, ku­ras nav pre­tru­nā ar Lat­vi­jas Re­pub­li­kas li­kum­do­ša­nu un šiem sta­tū­tiem.

3. Bied­rī­bas dar­bī­bas ter­miņš.
3.1. Bied­rī­ba ir no­di­bi­nā­ta uz ne­no­teik­tu lai­ku.

4. Bied­ru uz­ņem­ša­nas un iz­slēg­ša­nas no­tei­ku­mi


4.1. Par bied­rī­bas bied­ru var kļūt jeb­kurš ārsts al­go­logs ar tie­sī­bām strā­dāt al­go­lo­ga pa­pild­spe­ci­ali­tā­tē, kā arī ci­tas ­spe­ci­ali­tā­tes pār­stā­vis, kurš at­zīst Bied­rī­bas sta­tū­tus, at­bal­sta tās mēr­ķus un uz­de­vu­mus un ir ie­snie­dzis no­teik­tas for­mas rak­stis­ku pie­tei­ku­mu. Pie­tei­ku­ma for­mu un tam pie­vie­no­ja­mo do­ku­men­tu sa­rak­stu no­sa­ka Bied­rī­bas val­de.
4.2. Lē­mu­mu par bied­ra uz­ņem­ša­nu Bied­rī­bā pie­ņem val­de. Val­dei pie­tei­cē­ja lū­gums jā­iz­ska­ta tu­vā­kās sē­des lai­kā, ta­ču ne il­gāk kā mē­ne­ša lai­kā no vi­su ne­pie­cie­ša­mo do­ku­men­tu sa­ņem­ša­nas vi­ņa klāt­būt­nē. Pie­tei­cē­ja ne­ie­ra­ša­nās uz sē­di nav šķēr­slis val­des lē­mu­ma pie­ņem­ša­nai. Val­des mo­ti­vēts lē­mums par at­tei­ku­mu rakst­vei­dā jā­pa­zi­ņo pie­tei­cē­jam ne­dē­ļas lai­kā no tā pie­ņem­ša­nas brī­ža.
4.3. Val­des lē­mu­mu par at­tei­ku­mu pre­ten­den­tu uz­ņemt par bied­ru mē­ne­ša lai­kā var pār­sū­dzēt Bied­rī­bas bied­ru sa­pul­cei. Ja arī bied­ru sa­pul­ce no­rai­da pre­ten­den­ta lū­gu­mu, pie­tei­cējs nav uz­ņemts par Bied­rī­bas bied­ru, un viņš var ie­sniegt at­kār­to­tu pie­tei­ku­mu ne ātr­āk kā pēc ga­da.
4.4. Bied­rī­bas dar­bā var pie­da­lī­ties arī go­da bied­ri un vei­ci­nā­tā­ji bied­ri.
4.5. Par Bied­rī­bas go­da bied­ru var ie­vē­lēt per­so­nas par iz­ci­liem no­pel­niem sāp­ju me­di­cī­nā vai tās at­tīs­tī­bas vei­ci­nā­ša­nā. Go­da bied­ra kan­di­da­tū­ru iz­vir­za Bied­rī­bas īs­te­nais biedrs ar rak­stis­ku ie­ro­si­nā­ju­mu. Go­da bied­ru ie­vēl bied­ru sa­pul­cē. Go­da bied­ram nav balss­tie­sī­bas bied­ru sa­pul­cēs, vi­ņu ne­var ie­vē­lēt val­dē, pa­do­mē, re­vī­zi­jas un ser­ti­fi­kā­ci­jas in­sti­tū­ci­jās.
4.6. Par Bied­rī­bas vei­ci­nā­tā­ju bied­ru var kļūt ik­vie­na fi­zis­ka vai ju­ri­dis­ka per­so­na, kas at­bal­sta Bied­rī­bas mēr­ķus un vei­ci­na tās uz­de­vu­mu ri­si­nā­ša­nu. Vei­ci­nā­tā­ju bied­ru iz­vir­za kār­tī­bā, kā­da no­teik­ta 4.5. pun­ktā. Vei­ci­nā­tā­ja bied­ram ir pa­dom­de­vē­ja tie­sī­bas, bet nav balss­tie­sī­bas bied­ru sa­pul­cēs, vi­ņu ne­var ie­vē­lēt val­dē, pa­do­mē, re­vī­zi­jas un ser­ti­fi­kā­ci­jas in­sti­tū­ci­jās.

4.7. Biedrības biedru var izslēgt no tās, ja viņa rīcība ir pretrunā ar ārsta ētikas principiem un šiem statūtiem, tai skaitā nav nomaksāta biedra nauda vairāk kā par gadu, ilgstoši vairākus gadus nepiedalās Biedrības rīkotajās aktivitātēs. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un uzklausot viņa viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai
4.8. Jeb­kurš īs­te­nais, go­da vai vei­ci­nā­tājs biedrs var brīv­prā­tī­gi iz­stā­ties no Bied­rī­bas, ie­snie­dzot rak­stis­ku pie­tei­ku­mu Bied­rī­bas val­dei.

5. Bied­ru tie­sī­bas un pie­nā­ku­mi


5.1. Bied­rī­bas bied­riem ir tie­sī­bas :
5.1.1. vē­lēt un tikt ie­vē­lē­tam Bied­rī­bas pār­val­des, iz­pil­des un re­vī­zi­jas in­sti­tū­ci­jās,
5.1.2. pie­da­lī­ties vi­sās Bied­rī­bas sa­pul­cēs, kā arī ci­tos bied­rī­bas or­ga­ni­zē­tos pa­sā­ku­mos,
5.1.3. brī­vi ap­spriest Bied­rī­bas valdes, padomes, revīzijas un sertifikācijas komisiju dar­bu, iz­teikt sa­vu vie­dok­li par to dar­bī­bu un priekš­li­ku­mus to dar­bī­bas uz­la­bo­ša­nai,
5.1.4. iz­man­tot Bied­rī­bas ma­te­ri­āl­teh­nis­ko bā­zi, kā arī zi­nāt­nes, in­for­mā­ci­jas un spe­ci­ālo pa­kal­po­ju­mu po­ten­ci­ālu,
5.1.5. pie­pra­sīt bied­ru sa­pul­ces vai val­des ār­kār­tas sē­des sa­sauk­ša­nu ar sa­vu iz­vir­zī­to dar­ba kār­tī­bu,
5.1.6. griez­ties pēc pa­lī­dzī­bas kon­flik­ta si­tu­āci­jās.
5.2. Bied­rī­bas bied­ru pie­nā­kums ir :
5.2.1. ie­vē­rot li­kum­do­ša­nu,
5.2.2. ie­vē­rot un pil­dīt Bied­rī­bas sta­tū­tus, sa­pul­ces un val­des lē­mu­mus,
5.2.3. re­gu­lā­ri un sav­lai­cī­gi mak­sāt bied­ru nau­du,
5.2.4. ar sa­vu ak­tī­vu līdz­da­lī­bu pie­da­lī­ties Bied­rī­bas mēr­ķu un uz­de­vu­mu re­ali­zā­ci­jā,
5.2.5. pie­da­lī­ties Bied­rī­bas dar­bī­bas un prog­ram­mas pro­pa­gan­dā un po­pu­la­ri­zēšanā.
5.3. Bied­rī­bas bied­ru sais­tī­bas var no­teikt ar sa­pul­ces vai val­des lē­mu­mu. No­sa­kot bied­ram sais­tī­bas, kas at­šķi­ras no ci­tu bied­ru sais­tī­bām, ir ne­pie­cie­ša­ma šā bied­ra pie­kri­ša­na.

6. Bied­rī­bas struk­tūr­vie­nī­bas

6.1. Ar bied­ru sa­pul­ces lē­mu­mu var tikt iz­vei­do­tas Bied­rī­bas te­ri­to­ri­ālās un ci­tas struk­tūr­vie­nī­bas.
6.2. Struk­tūr­vie­nī­bas dar­bī­bu, tie­sī­bas un pie­nā­ku­mus, kā arī at­tie­cī­bas ar Bied­rī­bu re­gu­lē struk­tūr­vie­nī­bas no­li­kums, ko ap­stip­ri­na Bied­rī­bas bied­ru sa­pul­ce.

7. Bied­ru sa­pul­ce, tās sa­sauk­ša­na un lē­mu­mu pie­ņem­ša­na

7.1. Bied­ru sa­pul­ce ir Bied­rī­bas augst­ākā lē­mē­jin­sti­tū­ci­ja
7.2. Kār­tē­jo bied­ru sa­pul­ci sa­sauc val­de pēc ne­pie­cie­ša­mī­bas, bet ne re­tāk kā rei­zi ga­dā līdz 31.mar­tam.
7.3. Ār­kār­tas sa­pul­ces sa­sauc pēc val­des, pa­do­mes, re­vi­den­ta vai 1/10 Bied­rī­bas bied­ru pie­pra­sī­ju­ma, ku­rā jā­no­rā­da sa­pul­ces sa­sauk­ša­nas ie­mes­li un vē­la­mā dar­ba kār­tī­ba, ne vē­lāk kā vie­nu mē­ne­si pēc pie­pra­sī­ju­ma sa­ņem­ša­nas.
7.4. Val­de no­sa­ka Bied­rī­bas sa­pul­ču sa­sauk­ša­nas lai­ku, vie­tu un die­nas kār­tī­bu. Ār­kār­tas sa­pul­ce tiek plā­no­ta, ie­vē­ro­jot pie­tei­ku­ma pra­sī­bas.
7.5. Bied­ru sa­pul­ce tiek sa­sauk­ta, ne vē­lāk kā di­vas ne­dē­ļas pirms sa­pul­ces no­sū­tot kat­ram bied­ram rak­stis­ku uz­aici­nā­ju­mu.
7.6. Bied­ru sa­pul­ce ir tie­sī­ga lemt, ja tās dar­bī­bā pie­da­lās vai­rāk kā pus­e bied­ru.
7.7. Ja bied­ru sa­pul­ce nav lem­ttie­sī­ga kvo­ru­ma trū­ku­ma dēļ, trīs ne­dē­ļu lai­kā tiek sa­sauk­ta at­kār­to­ta sa­pul­ce, kas tie­sī­ga pie­ņemt lē­mu­mu ne­at­ka­rī­gi no klāt­eso­šo bied­ru skai­ta ar no­sa­cī­ju­mu, ka ta­jā pie­da­lās vis­maz di­vi bied­ri.
7.8. Kat­ram bied­ram sa­pul­cē ir vie­na balss. Balss­tie­sī­bas ir ti­kai tiem Bied­rī­bas bied­riem, kas pil­nī­bā ir vei­ku­ši bied­ru nau­das mak­sā­ju­mus un tiem nav pa­rā­du bied­ru sa­pul­ces no­ri­ses die­nā.
7.9. Bied­ru sa­pul­ces lē­mums ir pie­ņemts, ja par to no­bal­so vai­rāk kā pus­e no klāt­eso­ša­jiem bied­riem. Lē­mums par sta­tū­tu gro­zī­ju­miem, Bied­rī­bas dar­bī­bas iz­beig­ša­nu vai tur­pi­nā­ša­nu ir pie­ņemts, ja par to no­bal­so vai­rāk kā di­vas treš­da­ļas no klāt­eso­ša­jiem bied­riem.
7.10. Val­des pie­nā­kums ir savlaicīgi sagatavot sapulces materiālus tā, lai sapulce noritētu lietišķi, pēc nepieciešamības sagatavojot informatīvajiem materiāliem un lēmumu projektiem.
7.11. Biedru sapulci atklāj un vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina sapulces vadītājs un protokolists. Protokolistu ievēl sapulces sākuma daļā (nepieciešamības gadījumā arī balsu skaitītājus).
7.12. Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, tas noformējams trīs dienu laikā no sapulces norises dienas.
7.13. Sapulču protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.
7.14. Vienīgi biedru sapulce ir tiesīga :
7.14.1. apstiprināt un izdarīt grozījumus Biedrības statūtos,
7.14.2. lemt jautājumus par Biedrības mērķprogrammām un to līdzekļu izlietojumu,
7.14.3. ievēlēt un atsaukt valdi,
7.14.4. ievēlēt un atsaukt padomi,
7.14.5. ievēlēt un atsaukt revīzijas komisiju,
7.14.6. ievēlēt un atsaukt sertifikācijas komisiju,
7.14.7. apstiprināt gada pārskatus un atskaites,
7.14.8. apstiprināt un grozīt valdei, padomei, priekšsēdētājam, sertifikācijas un revīzijas komisijai paredzētās instrukcijas un nolikumus,
7.14.9. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus,
7.14.10. ievēlēt Biedrības goda un veicinātājus biedrus,
7.14.11. izskatīt ar valdes, padomes, priekšsēdētāja, revīzijas un sertifikācijas komisijas darbību saistītos iesniegumus,
7.14.12. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju,
7.14.13. pēc valdes, padomes, revīzijas un sertifikācijas ieteikuma izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus,
7.14.14. biedru sapulce ir tiesīga izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Biedrības darbību.
7.15. Biedru sapulces notiek atklāti. Lēmumi visos jautājumos, izņemot lēmumus par valdes un padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, notiek atklāti. Balsojums par valdes vai padomes ievēlēšanu vai atsaukšanu ir aizklāts balsojums.

8. Padome


8.1. Biedrībai ir padome, kas sastāv no 9 (deviņi) locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem. Par padomes locekli var būt tikai Biedrības biedrs. Padomes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē padomes darbu un sadala pienākumus starp padomes locekļiem.
8.2. Padome biedru sapulces interesēs kontrolē un pārrauga valdes darbību biedru sapulču starplaikos.
8.3. Padome uzdevumi ir :
8.3.1. darboties starp biedru sapulcēm,
8.3.2. uzraudzīt un apstiprināt valdes darbību,
8.3.3. dot piekrišanu un apstiprināt lēmumus Biedrībai svarīgos jautājumos saskaņā ar statūtu 9.8.punktu,
8.3.4. iepriekš iepazīties un dot atzinumu par biedru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem,
8.3.5. uzraudzīt valdes darbu,
8.3.6. organizēt darbības Biedrības uzdevumu realizācijai un īstenošanai atbilstoši šo statūtu 2.2. punktam.
8.4. Padome ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.5. Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, par sēdi paziņojot vismaz piecas dienas iepriekš. Sēdi vada padomes priekšsēdētājs vai cits ievēlēts sēdes vadītājs.
8.6. Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Valde


9.1. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.
9.2. Valde sastāv no 4 (četri) valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem, ar tiesībām tikt ievēlētam atkārtoti. Valdes loceklis vienlaicīgi nevar būt padomes un/vai revīzijas komisijas loceklis. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valdes loceklis ir tiesīgs jebkurā brīdī iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa atstāšanu.
9.3. Katrs no valdes locekļiem ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
9.4. Valdes locekļi sadala pienākumus savā starpā paši. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
9.5. Valdes pienākumi ir :
9.5.1. izskatīt Biedrības biedru iesniegumus un lemt par viņu uzņemšanu Biedrībā
9.5.2. lemt par biedru izslēgšanu no Biedrības par statūtu neievērošanu, pienākumu nepildīšanu, tai skaitā par biedru naudas nemaksāšanu vairāk kā divus gadus
9.5.3. noteikt saistības Biedrības biedriem, saņemot viņu piekrišanu
9.5.4. sasaukt kārtējās un ārkārtas Biedrības sapulces, nosakot to laiku, vietu un dienas kārtību,
9.5.5. savlaicīgi sagatavot atbilstošus nepieciešamos sapulces materiālus
9.5.6. savlaicīgi sagatavot un nodot Biedrības gada pārskatu un atskaites,
9.5.7. sagatavot statūtu izmaiņu un grozījumu projektus,
9.5.8. izstrādāt un iesniegt padomei un biedru sapulcei Biedrības darbības virzienu, nolikumu, mērķprogrammu un citus projektus izskatīšanai un apstiprināšanai,
9.5.9. izstrādāt nolikumus un instrukcijas, kas paredzēti valdes, priekšsēdētāja, revīzijas un sertifikācijas komisijas darbībai un iesniedzami apstiprināšanai biedru sapulcei,
9.5.10. rīkoties ar Biedrības mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši Biedrības statūtu izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem savas kompetences ietvaros un biedru sapulces noteiktajās robežās,
9.5.11. veikt darbības Biedrības uzdevumu realizācijai un īstenošanai atbilstoši šo statūtu 2.2. punktam.
9.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces vai padomes kompetencē.
9.7. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vismaz trijiem no valdes locekļiem.
9.8. Biedrībai svarīgu jautājumu izlemšanai valdei ir nepieciešams saņemt padomes piekrišanu. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi :
9.8.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām,
9.8.2. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz Ls 500 (pieci simti latu),
9.8.3. tādu aizdevumu izsniegšana un saņemšana, kas pārsniedz Ls 500 (pieci simti latu).

10. Darbības revīzija


10.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija, ko uz 3 gadiem ievēl biedru sapulce.
10.2. Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kuri no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
10.3. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes vai padomes loceklis.
10.4. Revīzijas komisijai ir tiesības :
10.4.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
10.4.2. dot atzinumu par Biedrības pārskatu,
10.4.3. jebkurā laikā izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu un veikt neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus,
10.4.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.5. Revīzijas komisijai par atklātām nepilnībām jāziņo biedru sapulcei, valdei vai padomei, nepieciešamības gadījumā pieprasot ārkārtas sapulces vai valdes sēdes sasaukšanu.
10.6. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divi revīzijas komisijas locekļi. Lēmumus revīzijas komisija pieņem ar vienkāršu klātesošo revīzijas komisijas locekļu balsu vairākumu.
10.7. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.8. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

11. Sertifikācijas komisija


11.1. Sertifikācijas komisija organizē un veic sertifikāciju papildspecialitātē – algoloģijā atbilstoši apstiprinātam „Algologu sertifikāciajs un resertifikācijas nolikumam” eksāmena veidā.
11.2. Sertifikācijas komisiju ievēl biedru kopsapulcē uz trijiem gadiem, tā sastāv no 5-7 locekļiem, tai skaitā priekšsēdētāja, tā vietnieka un sekretāra. Tajā var tikt ievēlēti valdes locekļi, vadoši algoloģijas speciālisti, docētāji un medicīnas doktori.
11.3. Sertifikācijas komisija izstrādā un apstiprina sertifikācijas eksāmena programmu un strukturālo uzbūvi un pieņem sertifikācijas eksāmenu.
11.4. Komisija veic resertifikāciju algoloģijas papildspecialitātē atbilstoši apstiprinātam „Algologu sertifikāciajs un resertifikācijas nolikumam” bez atkārtotas eksāmena kārtošanas, pamatojoties uz biedrības biedru sapulcē apstiprinātu kredītpunktu sistēmu.
11.5. Komisija ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikācijas un resertifikācijas paziņo to norises vietu un laiku, kā arī izsniedz eksāmenu jautājumus algoloģijā pretendentiem uz sertifikāciju, pieņem un izskata pieteikumus un atskaites resertifikācijai.
11.6. Sertifikācijas komisijai pieder kontroles tiesības par sertificēta algologa profesionālo darbību.

Rīgā, 2005.gada 12.maijā
Grozījumi apstiprināti: 4.7. redakcijai 2012.g. 12.februārī, Rīgā.